Kim jesteśmy?

Nazywamy się Safelog M.Szczytko-Sołtysiak R.Tochman. Nasz adres, to ul. Wagrowska 14, 61-369 Poznań.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub:
– przez formularz kontaktowy na stronie: https://www.safelog.pl.pl/kontakt/
– pod adresem e-mail: odo@safelog.pl

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzam, aby móc zawrzeć i prawidłowo realizować umowę między Tobą, a nami (artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO) lub podjąć działania na Twoje żądanie przed jej zawarciem.
Informacje te są wykorzystywane również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegającego na:
– ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami,
– prowadzeniu działań marketingowych.

Po zważeniu Twoich interesów, praw i wolności oraz mojego interesu oceniliśmy, że przetwarzanie Twoich danych dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane związane z zawarciem i realizacją umowy przechowujemy przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ustalony w Kodeksie Cywilnym.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy udostępnić:

  • podmiotom, które tworzą oraz serwisują nasze systemy informatyczne,
  • dostawcom innych usług wykorzystywanych w naszej działalności: usługi hostingowe, oprogramowanie do wysyłki mailingów, oprogramowanie kadrowo-księgowe i usługa księgowości, system CRM.
  • uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe?

Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
– abyśmy udzielił Ci informacji o tym czy przetwarzam Twoje dane, a jeśli je przetwarzamy, możesz zażądać:
– abyśmy udzielili Ci dostępu do tych danych,
– abyśmy jeszcze raz udzielili Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
– Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,
– uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali,
– dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne,

możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie, będziemy Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało do czasu ustalenia, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczymy ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolimy, abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności.  Możemy wspólnie wyjaśnić tą sytuację.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Pin It on Pinterest

Share This