Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Etena.pl Rafał Tochman (właściciel marki Safelog) z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pocztą pod powyższym adresem lub:
– przez formularz kontaktowy na stronie: https://www.safelog.pl/kontakt/
– pod adresem e-mail: kontakt@safelog.pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Kategoria osób Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Klienci i potencjalni klienci Działania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy
Rachunkowość Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zaistniało rozliczane zdarzenie gospodarcze
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Promowanie produktów i usług  partnerów oraz własnych.
Dostawcy i potencjalni dostawcy Działania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Rachunkowość Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zaistniało rozliczane zdarzenie gospodarcze
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Współpracownicy Działania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy
Rachunkowość Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zaistniało rozliczane zdarzenie gospodarcze
Publikacja wizerunku i informacji o karierze i kompetencjach zawodowych Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu skutecznego wycofania zgody
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Czytelnicy newslettera Realizacja usługi Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas trwania umowy
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu Promowanie produktów i usług  partnerów oraz własnych.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Osoby korespondujące Zarządzanie korespondencją Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nadano lub odebrano korespondencję Udzielenie odpowiedzi na korespondencję, utrzymywanie relacji biznesowych, organizacja pracy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Uczestnicy szkoleń Wydawanie i rejestracja certyfikatów Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu Wydanie certyfikatu uczestnikowi szkolenia, możliwość wydania duplikatu certyfikatu, możliwość weryfikacji oryginalności certyfikatu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa

 

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, zważyłem Twoje interesy, prawa i wolności oraz mój interes i oceniłem, że przetwarzanie Twoich danych dla mojego prawnie uzasadnionego interesu, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność, ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać:

  • podmioty, które tworzą oraz serwisują moje systemy informatyczne,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w moim imieniu świadczą Tobie usługi konsultingowe, szkoleniowe i inne,
  • dostawcy usług wykorzystywanych w mojej działalności, takich jak: usługi hostingowe, oprogramowanie do wysyłki mailingów, platforma e-learningowa, pośrednicy płatności i banki, oprogramowanie kadrowo-księgowe i usługa księgowości, system CRM, elektroniczne podpisywanie umów, wsparcie IT,
  • uprawnione organom państwowe, które zwrócą się do mnie o udostępnienie Twoich danych,

Listę podmiotów, którym aktualnie powierzam przetwarzanie danych osobowych znajdziesz tutaj.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazuję Twoich danych do takich państw.

Cofnięcie zgody

W przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo tę zgodę wycofać w każdej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe?

Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
– abym udzielił Ci informacji o tym czy przetwarzam Twoje dane, a jeśli je przetwarzam, możesz zażądać:
– abym udzielił Ci dostępu do tych danych,
– abym jeszcze raz udzielił Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzam są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abym je niezwłocznie sprostował.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abym przestał przetwarzać Twoje dane i usunął je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
– Twoje dane, które przetwarzam są nieprawidłowe,
– uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abym je usuwał,
– dane, które przetwarzam są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abym je usuwał, choć nie są mi już potrzebne,

możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznam takie żądanie, będę Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczę przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało do czasu ustalenia, czy mój interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczę ich przetwarzanie, poinformuję o tym odbiorców tych danych chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformuję Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizuję Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlę je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u mnie.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przeze mnie Twoich danych wolę, abyś zgłosiła/zgłosił się do mnie w pierwszej kolejności.  Możemy wspólnie wyjaśnić tą sytuację.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Źródło danych i kategorie danych

Jeśli jesteś uczestnikiem naszego szkolenia, Twoje dane mogły zostać przekazane nam przez podmiot, który skierował Cię na szkolenie. W takim przypadku będziemy przetwarzali Twoje imię i nazwisko, numer certyfikatu jaki Tobie wydamy oraz nazwę podmiotu, który skierował Cię na szkolenie.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Abyśmy mogli realizować wyżej wymienione cele, musimy otrzymać Twoje dane osobowe. Nie masz obowiązku ich podawania, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, nawiązać współpracy, przesyłać newslettera lub korespondować.