Regulamin strony internetowej Safelog.pl

SPIS TREŚCI:

1.     O NAS
2.     POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.     ZASTRZEŻENIE PRAWNE
4.     KORZYSTANIE ZE STRONY
5.     USŁUGI ELEKTRONICZNE
6.     WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7.     WARUNKI REZYGNACJI Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8.     TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.    O NAS

1.1.      Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.Safelog.pl (dalej jako: „Strona”) jest Rafał Tochman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ETENA.PL RAFAŁ TOCHMAN (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792042637, REGON 302307101
(dalej jako: „SafeLog”, „Usługodawca” lub „Administrator”).

2.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2.      Definicje:
2.2.1.   BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny na Stronie Internetowej i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową.
2.2.2.   CHAT – elektroniczny chat dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający skierowanie zapytania do Usługodawcy i prowadzenie konwersacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
2.2.3.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2.4.   FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.
2.2.5.   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.2.6.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę korzystającym z niej Usługobiorcom, na podany przez nich adres poczty elektronicznej cyklicznych wiadomości zawierających informacje o wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach, publikacjach, nowościach, produktach i usługach Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym informacje handlowe.
2.2.7.   REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
2.2.8.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.
2.2.9.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
2.2.10  USŁUGODAWCA, SAFELOG, ADMINISTRATOR – Rafał Tochman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ETENA.PL RAFAŁ TOCHMAN (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Poznańska 16d, 62-023 Gądki) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792042637, REGON 302307101, adres poczty elektronicznej: kontakt(at)safelog.pl, numer telefonu +48 61 666 01 66,
2.2.11  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3.    ZASTRZEŻENIE PRAWNE

3.1.      Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy, za wyjątkiem nieodpłatnej umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych zawieranej z chwilą skorzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi Elektronicznej (oznacza to m.in., że ewentualne reklamy, cenniki i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy o skorzystanie z pozostałych usług SafeLog może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do SafeLog po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi umowami zawieranymi z SafeLog.
3.2.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w dokumencie: „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych” opublikowanym na Stronie Internetowej. Zawiera on przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okresy przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Z kolei dokument „Pliki Cookies i analityka” opublikowany na Stronie Internetowej, zawiera informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych (obowiązki ustawowe Administratora).

4.    KORZYSTANIE ZE STRONY

4.1.      Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony SafeLog udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie usługach lub produktach.
4.2.      Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:
4.2.1.   Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
4.2.2.   Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
4.2.3.   Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
4.2.4.   Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
4.2.5.   Dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku Newslettera).
4.3.      Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
4.4.      Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.
4.5.      W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Administratorem Strony:
4.5.1.   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt(at)safelog.pl lub
4.5.2.   pisemnie na adres: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec.
4.6.      W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

5.    USŁUGI ELEKTRONICZNE

5.1.      Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi Elektroniczne: Newsletter, Formularz Kontaktowy, Chat oraz Blog.
5.1.1.   Newsletter – rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po podaniu w formularzu zapisu widocznym na stronie internetowej: imienia, oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola/odnośnika potwierdzającego zapis na Newsletter oraz (3) powtórnego potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
5.1.2.   Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) bezpośrednio z poziomu strony głównej, z poziomu podstron opisujących poszczególne usługi lub po przejściu do zakładki „Kontakt” na Stronie Internetowej, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (2) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości kierowanej do Usługodawcy.
5.1.3.   Chat – Korzystanie z Chatu rozpoczyna się po (1) kliknięciu widżetu „Chat na żywo” widocznego na Stornie Internetowej, (2) wpisaniu treści wiadomości do Usługodawcy i (3) kliknięciu pola akcji lub klawisza „Enter”. Niezbędne jest jedynie podanie przez Usługobiorcę treść zapytania/wiadomości kierowanej do Usługodawcy. Usługa Elektroniczna Chat pozwala na prowadzenie konwersacji z Usługodawcą.
5.1.4.   Blog – rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Blog” na Stronie Internetowej – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.
5.2.     Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarz Usługobiorcy wyraża wyłącznie jego własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony i serwisy, szczególnie poruszające tematykę związaną z ochroną danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.
5.3.     Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

6.    WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1.      Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
6.2.      Usługa Elektroniczna Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony. Pozostałe Usługi Elektroniczne mają charakter jednorazowy – korzystanie z nich ulega zakończeniu odpowiednio po zamknięciu podstrony, czatu, wstawieniu komentarza lub zaprzestania wprowadzania wiadomości albo dodawania komentarza.
6.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Usług Elektronicznych lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną, cywilną lub utratę renomy.
6.4.      Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać ich aktualizacji.
6.5.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7.    WARUNKI REZYGNACJI Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1.      Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.
7.2.      Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter w każdym czasie poprzez wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron. W przypadku pozostałych Usług Elektronicznych, umowa o korzystanie z nich ulega rozwiązaniu automatycznie w chwili zakończenia korzystania z danej Usługi przez Usługobiorcę.
7.3.      Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter:
7.3.1.   Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera w następujący sposób:
7.3.1.1.  Poprzez kliknięcie linku umożliwiającego rezygnację z Newslettera zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newslettera.
7.3.1.2   Poprzez wypowiedzenie umowy bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt(at)safelog.pl lub też pisemnie na adres: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 2 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.3.2.   Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończenia korzystania z Usługi Elektronicznej Blog poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
7.3.3.   Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończenia korzystania z Usługi Elektronicznej Chat poprzez zakończenie prowadzenia konwersacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania lub prowadzenia konwersacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę, a także poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
7.3.4.  Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończenia korzystania z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Usługobiorcę, a także poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych i korzystaniem ze Strony Internetowej Usługobiorca można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt(at)safelog.pl lub też pisemnie na adres: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.      Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.3.      Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

9.1.      Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt(at)safelog.pl lub też pisemnie na adres: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia jej zawarcia.
9.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.2.    Zmiany w Regulaminie:
10.2.1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany dotyczące świadczonych Usług Elektronicznych, istotne zmiany w ofercie Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2.  Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
10.2.3.  W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem dodatkowych opłat lub zmianą obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4.    Rozstrzyganie sporów: ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.